VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi zboží nabízeného internetovým obchodem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem je v případě tohoto internetového obchodu elektronická pošta. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. 

IDENTIFIKACE ZBOŽÍ A CENA

Každé jednotlivé zboží nabízené v tomto internetovém obchodě je náležitě identifikováno a popsáno názvem. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Barvy jsou orientační. 

OBJEDNÁVKA

Smlouva o koupi zboží nabízeného v tomto internetovém obchodě je uzavřena okamžikem obdržení řádně vyplněné objednávky. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Rozměry a ostatní údaje uvedené na stránkách obchodu jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. 

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Po obdržení řádně vyplněné objednávky bude na jeho e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení o přijetí objednávky. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvede v objednávce neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti. Dále pokud se objednané zboží již nevyrábí. V případě stornování objednávky kupujícím je tento povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním nebo odesláním zboží již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů. 

DOPRAVA A PLATBA

ČR: Zásilky jsou zasílány prostřednictvím České pošty na dobírku. Poštovné a balné činí 120 Kč. Zboží se platí hotově při převzetí od dopravce.

Slovensko: Zásilky jsou zasílány prostřednictvím České pošty na dobírku. Poštovné a balné činí 200 Kč. Zboží se platí hotově při převzetí od dopravce. 

DODACÍ LHŮTA 

Zboží je doručováno nejpozději do 2 týdnů. V případě, že některé zboží nebude skladem, je prodávající povinen o tomto kupujícího neprodleně informovat. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky z důvodů vyšší moci. 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. 

ZÁRUKA 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady! Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním a dále na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem nebo zanedbanou údržbou. 

REKLAMACE

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud zboží vykazuje vady, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do 1 týdne od obdržení reklamace o jejím stavu a vyřízení. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradní dodávku (výměnu) nebo vrácení hodnoty vadného zboží

Reklamované zboží zašle kupující na adresu: Jana Beranová, Seidlova 475/6, Praha 4, 142 00. Ne na dobírku! Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu nese v plné výši kupující. Zboží, které bude kupující vracet, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně visaček a obalů) a s přiloženým lístkem s číslem účtu, na který má být vrácená částka za zboží zaslána. 

Při splnění výše uvedených podmínek bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží nebo neuvedení čísla účtu se termín vrácení peněz posouvá do doby plnohodnotného dodání zboží. Pokud je vrácena kompletně celá zásilka, vrací se i poštovné. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři, zpracovávat pro marketingové a obchodní účely. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři, bude používat pouze pro svoji potřebu a neposkytne je v žádné podobě nikomu jinému. Na základě při registraci nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být kupující kontaktován prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové komunikace. 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.  

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího a nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.